Zortam Mp3 Media Studio at Chip.cz July Edition

 

zmmspad

Zortam Media Studio je všestranný pomocník pro automatizaci práce s hudebními soubory, který ušetří spoustu práce. Plná verze – Chip 07/2016.

Domácí hudební knihovny obsahují tisíce skladeb, které je třeba manuálně přejmenovávat a nastavovat jejich informace. Proč nenechat organizaci na šikovném programu?

Zortam MP3 Media Studio PRO je odborníkem na práci s MP3 soubory a na organizaci vaší hudební knihovny. Ušetří uživatelům značný kus práce díky svým automatickým funkcím, kterými dokáže hromadně přidávat obaly alb a zjišťovat MP3 tagy skladeb, na jejichž základě přejmenuje i samotné soubory. Mezi další nástroje patří například výpočet rychlosti skladby BPM (úhozů za minutu), hromadná normalizace hlasitost či integrovaný MP3 přehrávač se zobrazením slov skladby a s vizualizátorem v reálném čase. Pro automatizaci ripování z hudebních CD program nabízí kompletní řešení tvorby MP3 souborů, včetně obalu alba, slov, MP3 tagů a adekvátního jména souborů. Pro lepší organizaci lze skladby řadit dle libovolných parametrů a využít funkcí na mazání duplikátů a na export celé MP3 knihovny do dalších programů nebo do textových souborů pro tvorbu playlistů.

 

Zortam Media Studio is a versatile assistant to automate your work with music files, which saves a lot of work. Full version – Chip 07/2016.

Home music libraries contain thousands of songs that you must manually rename and adjust their information. Why not let the organization to conveniently program?

Zortam Mp3 Media Studio Pro is an expert in working with MP3 files and organize your music library. This saves users considerable work thanks to its automatic functions, which can collectively add album covers and MP3 tags to identify songs based on which renames itself and files. Other tools include calculation speed tracks BPM (strokes per minute), mass normalization volume and an integrated MP3 player is displaying words and songs in real-time visualizer. To automate the ripping of CD music program offers a complete solution for creating MP3 files, including album art, words, MP3 tags and filenames adequate. For better organization you can sort songs according to any parameters and use functions for deleting duplicates and to export the entire MP3 library into other programs or into text files for creating playlists.

http://www.chip.cz/casopis-chip/plne-verze/mp3-media-studio-pro/

 

Leave a Reply