Category Archives: Zortam News

Zortam news

Zortam Mp3 Media Studio at Chip.cz July Edition

 

zmmspad

Zortam Media Studio je všestranný pomocník pro automatizaci práce s hudebními soubory, který ušetří spoustu práce. Plná verze – Chip 07/2016.

Domácí hudební knihovny obsahují tisíce skladeb, které je třeba manuálně přejmenovávat a nastavovat jejich informace. Proč nenechat organizaci na šikovném programu?

Zortam MP3 Media Studio PRO je odborníkem na práci s MP3 soubory a na organizaci vaší hudební knihovny. Ušetří uživatelům značný kus práce díky svým automatickým funkcím, kterými dokáže hromadně přidávat obaly alb a zjišťovat MP3 tagy skladeb, na jejichž základě přejmenuje i samotné soubory. Mezi další nástroje patří například výpočet rychlosti skladby BPM (úhozů za minutu), hromadná normalizace hlasitost či integrovaný MP3 přehrávač se zobrazením slov skladby a s vizualizátorem v reálném čase. Pro automatizaci ripování z hudebních CD program nabízí kompletní řešení tvorby MP3 souborů, včetně obalu alba, slov, MP3 tagů a adekvátního jména souborů. Pro lepší organizaci lze skladby řadit dle libovolných parametrů a využít funkcí na mazání duplikátů a na export celé MP3 knihovny do dalších programů nebo do textových souborů pro tvorbu playlistů.

 

Zortam Media Studio is a versatile assistant to automate your work with music files, which saves a lot of work. Full version – Chip 07/2016.

Home music libraries contain thousands of songs that you must manually rename and adjust their information. Why not let the organization to conveniently program?

Zortam Mp3 Media Studio Pro is an expert in working with MP3 files and organize your music library. This saves users considerable work thanks to its automatic functions, which can collectively add album covers and MP3 tags to identify songs based on which renames itself and files. Other tools include calculation speed tracks BPM (strokes per minute), mass normalization volume and an integrated MP3 player is displaying words and songs in real-time visualizer. To automate the ripping of CD music program offers a complete solution for creating MP3 files, including album art, words, MP3 tags and filenames adequate. For better organization you can sort songs according to any parameters and use functions for deleting duplicates and to export the entire MP3 library into other programs or into text files for creating playlists.

http://www.chip.cz/casopis-chip/plne-verze/mp3-media-studio-pro/

 

 

Zortam releases a new version of Zortam Mp3 Media Studio 20.35 (May 06,2016)

» added BPM (Beats Per Minute) analyzer of Mp3 files

What is BPM (Beats Per Minute) ?

It’s used to describe the tempo of music.

A piece of music’s tempo is typically written at the start of the score, and in modern  music is usually indicated in beats per minute (bpm). This means that a particular note value (for example, a quarter note, or crotchet) is specified as the beat, and that the amount of time between successive beats is a specified fraction of a minute.

it is widely used by DJ for creating playlist with similar tempo.

 

Zortam releases a new version of Zortam Mp3 Media Studio 20.00 (Jan 30,2016)

What is new in version Zortam Mp3 Media Studio 20.00:

– added more options when renaming files using tag info
– added more options when writing tags using file name
– default font changed to semi bold for readability
– double mouse click to get more cover arts for artist
– added cover art menu on right mouse click
– improved Mp3 library search for duplicates
– redone dialog “File rename”
– redone dialog “Write tags from file name”

Download from here: http://www.zortam.com/download.html

Dialog “Rename Files using tags”

Rename File

Preview Rename File

Dialog “Write tags from file name”

writetagsfromfilename

writetagsfromfilenamepreview